botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Wat als de geldigheid van uitstel van betaling afloopt?

 

Rondom uitstel van betaling, corona en de belastingaangiften duizelt het u ongetwijfeld met al die datums, deadlines en voorwaarden. Wat moet u weten om de zaken fiscaal in orde en overzichtelijk te houden? Wat zijn de komende deadlines?

Bijzonder uitstel van betaling

Indien uw bedrijf in de problemen is gekomen door de coronacrisis, dan kunt u online bijzonder uitstel van betaling van belasting aanvragen.

Hoe? U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingen met het online formulier op de website van de Belastingdienst ( https://bit.ly/2VvXODW ). Hiervoor dient u in te loggen met uw eigen DigiD.

Voor welke belastingen? U kunt bijzonder uitstel aanvragen voor de:

 • inkomstenbelasting;
 • Zorgverzekeringswet;
 • vennootschapsbelasting;
 • loonheffingen;
 • omzetbelasting (btw);
 • kansspelbelasting;
 • binnenlandse accijnzen (alcohol, minerale oliën en tabak);
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken;
 • assurantiebelasting;
 • verhuurdersheffing;
 • milieubelastingen (afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater, energiebelasting, kolenbelasting en opslag duurzame energie);
 • vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland;
 • belasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm) vanaf het tijdvak 1 mei 2020.

Let op. Dit geldt niet voor de omzetbelasting, de accijnzen, de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en de kolenbelasting voor zover deze belastingen worden geheven met toepassing van de douanewetgeving ter zake van de invoer.

In één keer tegelijk? Voor de inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u automatisch in één keer tegelijk uitstel van betaling aan. Dit kan op het moment dat u één belastingaanslag heeft ontvangen van een van de hiervoor genoemde belastingen. Indien u uitstel van betaling wilt voor de overige belastingen, dient u dit voor alle overige belastingen apart aan te vinken in het online formulier. Let op. U kunt alleen uitstel van betaling aanvragen voor belastingen waarvoor u een belastingaanslag heeft ontvangen.

Hoelang? Er wordt dan automatisch uitstel aangevraagd voor de huidige, reeds opgelegde en toekomstige aanslagen voor een periode van drie maanden, vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling. Let op 1. Voor latere belastingaanslagen die automatisch in de uitstelregeling meelopen, schuift de termijn van drie maanden niet op. Let op 2. Voor de bpm kunt u alleen bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor naheffingsaanslagen die betrekking hebben op tijdvakken vanaf mei 2020. Voor naheffingsaanslagen over eerdere tijdvakken is dat niet mogelijk.

Samenwerkingsverband

Heeft u een samenwerkingsverband, zoals een Vof, en wilt u bijv. uitstel aanvragen voor de inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonheffingen, dan dient u meerdere uitstelverzoeken in te dienen. Voor de privébelastingen, zoals inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet, dient iedere vennoot namelijk afzonderlijk een verzoek in te dienen. Voor de niet-privébelastingen, zoals de omzetbelasting en loonheffing, moet er namens de Vof één verzoek worden ingediend. Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderen en krijgt u automatisch drie maanden uitstel van betaling.

Uitstel voor langer dan drie maanden

Indien u langer uitstel nodig heeft dan drie maanden, dan kunt u dit in uw eerste verzoek of binnen de periode van drie maanden na uw eerste uitstelverzoek alsnog schriftelijk of digitaal aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden (zie hierna de alinea’s belastingschuld < € 20.000 en belastingschuld € 20.000 of hoger).

Uitstel van betaling loopt af? Heeft u reeds eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd, dan ontvangt u van de Belastingdienst tijdig een schrijven wanneer uw uitstel afloopt. Heeft u vanwege de coronacrisis langer uitstel nodig, dan kunt u uw bijzonder uitstel verlengen met een online formulier ( https://bit.ly/2VvXODW ).

Belastingschuld < € 20.000. Is de belastingschuld waarvoor u het uitstel wilt verlengen, lager dan € 20.000, dan dient u in het online formulier de omstandigheden en gevolgen waardoor uw bedrijf door de coronacrisis is getroffen aan te geven.

Onderbouwen? Zo kunt u bijv. met cijfers onderbouwen dat uw omzet gedaald is ten opzichte van de voorgaande maanden of dat u minder opdrachten en boekingen heeft ten opzichte van de voorgaande maanden. Indien u in het bezit bent van bewijsstukken die uw toelichting onderbouwen, kunt u deze als bijlage meesturen.

Schuld € 20.000 of hoger? Is de belastingschuld waarvoor u het uitstel wilt verlengen € 20.000 of hoger, dan vraagt de Belastingdienst extra informatie waaruit blijkt dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk zijn te wijten aan de coronaperikelen.

Verklaring derde deskundige

Voor belastingschulden van € 20.000 of meer is een verklaring van een derde deskundige vereist. Een derde deskundige is bijv. een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie of uw belastingadviseur of accountant. Let op.  Een derde deskundige is niet iemand uit uw eigen onderneming.

Wat moet er in de verklaring staan? Een derde deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is:

 • dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel van betaling of naar verwachting op korte termijn daarna;
 • dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Liquiditeitsprognose. Daarbij dient er een liquiditeitsprognose bijgevoegd te worden die volgens de derde deskundige aannemelijk is. De liquiditeitsprognose dient opgesteld te zijn aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het tijdstip van indiening van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn. In de toelichting bij de verklaring dient de derde deskundige aan te geven welke documenten of gegevens door u zijn verstrekt en indien nodig nader toe te lichten. De verklaring van de derde deskundige en de liquiditeitsprognose kunnen aan het onlineformulier worden toegevoegd.

Na indiening. Na indiening van uw digitale verzoek ontvangt u van de Belastingdienst een digitale ontvangstbevestiging.

Verzoek verlenging ontvangen?

Nadat de Belastingdienst uw verzoek om verlenging heeft ontvangen, mag u de betaling van aanslagen voor de belastingen waarvoor u eerder bijzonder uitstel heeft aangevraagd, uitstellen. Tip. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen die u ontvangt voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel van betaling heeft aangevraagd. Als u een bevestiging van de verlenging voor bijzonder uitstel krijgt, geldt dit totdat u van de Belastingdienst een bericht krijgt dat het bijzonder uitstel wordt ingetrokken. Tip. Dit versoepelde uitstelbeleid van de Belastingdienst geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020. Let op. Voor aanslagen waarvoor u nog geen bijzonder uitstel van betaling heeft aangevraagd, dient u apart bijzonder uitstel van betaling aan te vragen.

Als online niet lukt? Indien u uw verzoek niet online kunt indienen, kunt u ook schriftelijk verzoeken om verlenging bijzonder uitstel. Deze brief stuurt u dan naar: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.

Is het bijzonder uitstel van drie maanden afgelopen of loopt dit binnenkort af en heeft u langer uitstel nodig, dan kunt u een verzoek doen om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling via het online formulier van de Belastingdienst. Dit versoepelde uitstelbeleid van de Belastingdienst geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020.

Belastingmaatregelen verlengd en aangepast, een update ...

 

Na de Kamerbrieven van 20 en 28 mei en een besluit van 6 mei over de belastingmaatregelen kan het zijn dat u het overzicht even bent kwijtgeraakt. Wij zetten de lopende, verlengde en aangepaste regelingen voor u op een rij.
 

Noodpakket 2.0 In de Kamerbrief Noodpakket 2.0 van 20 mei 2020 heeft het kabinet de termijn van de fiscale maatregelen, die zonder nader besluit van het kabinet zouden aflopen voor 1 september, verlengd tot 1 september. Op 28 mei 2020 (eveneens Kamerbrief Noodpakket 2.0) heeft het kabinet deze fiscale maatregelen nogmaals verlengd tot 1 oktober 2020. Om welke fiscale maatregelen gaat het?

Uitstel van betaling belastingschulden

Het kabinet heeft op 28 mei de periode waarin u zich voor de uitstelregeling voor de betaling van belastingschulden kunt aanmelden, verlengd tot 1 oktober 2020. Het versoepelde uitstelbeleid met betrekking tot de betaling van belastingschulden gold aanvankelijk tot 19 juni 2020. Op 20 mei 2020 werd deze periode reeds verlengd tot 1 september. Op 28 mei heeft het kabinet de periode dus nogmaals verlengd tot 1 oktober.

Meer dan drie maanden uitstel . Indien u meer dan drie maanden uitstel wilt aanvragen voor de betaling van belastingschulden, gaat de voorwaarde gelden dat u verklaart geen dividend en bonussen te zullen uitkeren of eigen aandelen te zullen inkopen. Een toegekend uitstel van meer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken. Dit zal in ieder geval niet eerder zijn dan 1 oktober 2020. Bij het aflopen van het uitstel zal een passende betalingsregeling worden getroffen.

Belasting- en invorderingsrente

De tijdelijke verlaging van de belastingrente voor alle belastingen, die op 1 juni 2020 ingaat (behalve de inkomstenbelasting), wordt verlengd tot 1 oktober 2020. De verlaagde belastingrente voor de inkomstenbelasting die op 1 juli 2020 ingaat, gold al tot 1 oktober 2020. Ook de invorderingsrente die per 23 maart 2020 tijdelijk is verlaagd naar 0,01% en oorspronkelijk gold voor drie maanden, wordt verlengd tot 1 oktober 2020. De tijdelijke verlaging van de belasting- en invorderingsrente wordt formeel vastgelegd. Het kabinet heeft hiervoor een wetsvoorstel ‘Verzamelspoedwet COVID-19’ ingediend bij de tweede kamer (bron: Kamerbrief 20 mei).

Versoepeling urencriterium

Gezien de coronacrisis kunnen sommige ondernemers niet meer voldoen aan het urencriterium 1.225 uur per kalenderjaar, waardoor ze de aanspraak op fiscale ondernemersfaciliteiten dus mis kunnen lopen. Het kabinet heeft op 24 april 2020 besloten om het urencriterium voor 2020 te versoepelen. Zo mocht u in eerste instantie voor de periode 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 ervan uitgaan dat u 24 uur per week aan uw onderneming heeft besteed. Tip.  Op 20 mei is de versoepeling van het urencriterium verlengd tot 1 september. Op 28 mei heeft het kabinet de versoepeling van het urencriterium nogmaals verlengd tot 1 oktober.

Kortom? Concreet betekent dit dat u voor de periode van 1 maart 2020 t/m 30 september 2020 ervan uit mag gaan dat u 24 uur per week aan uw onderneming heeft besteed, ook als u door de coronacrisis gedurende deze periode geen of minder uren aan uw onderneming heeft besteed.

Startersaftrek? Om voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid in aanmerking te kunnen komen, geldt het verlaagd urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. Voor de periode van 1 maart 2020 t/m 30 september 2020 mag u ervan uitgaan dat u 16 uur per week aan uw onderneming heeft besteed, ook als u door de coronacrisis gedurende deze periode geen of minder uren aan uw onderneming heeft besteed.

Seizoensgebonden? Seizoensgebonden ondernemers mogen uitgaan van het aantal uren dat ze in de periode 1 maart 2019 t/m 30 september 2019 aan hun onderneming hebben besteed.

Betaalpauze hypotheekverplichtingen

Om het recht op hypotheekrenteaftrek te behouden tijdens een betaalpauze van een hypotheek die op 1 januari 2013 of later is afgesloten en onder de fiscale aflossingseis valt, heeft de staatssecretaris van Financiën in een besluit van 6 mei 2020 (nr. 2020-85139) goedgekeurd dat de ontstane aflossingsachterstand op een andere wijze dan waarin wettelijk is voorzien mag worden ingehaald.

Besluit van 6 mei. In dit besluit worden twee goedkeuringen genoemd waaruit u mag kiezen, mits u zich tussen 12 maart en 30 juni 2020 meldt of heeft gemeld bij uw kredietverstrekker en met uw kredietverstrekker een betaalpauze overeen bent gekomen van maximaal zes maanden.

Ingangsdatum. Deze betaalpauze moet uiterlijk op 1 juli 2020 ingaan. Deze termijn is op 20 mei verlengd tot 1 september en op 28 mei verlengd tot 1 oktober. Concreet betekent dit dat u zich tussen 12 maart en 30 september moet melden of gemeld moet hebben bij uw kredietverstrekker. De betaalpauze moet uiterlijk 1 oktober ingaan.

Twee goedkeuringen. In het Besluit fiscale maatregelen coronacrisis staan twee goedkeuringen:

 1. de aflossingsachterstand hoeft u niet uiterlijk 31 december 2021 terugbetaald te hebben. De aflossingsachterstand mag (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van de hypotheek van maximaal 360 maanden;
 2. u kunt er ook voor kiezen om voor het deel van de aflossingsachterstand een aparte (hypothecaire) lening af te sluiten, waarbij de looptijd gelijk is aan maximaal de resterende looptijd van de oorspronkelijke hoofdsom.

Kortom? Hierdoor hoeft u de aflossingsachterstand niet uit te smeren over de resterende looptijd van de hypotheek, maar kunt u naar gelang uw financiële situatie de aflossingsachterstand eerder aflossen, bijv. binnen vijf jaar.

Btw-vrijstelling uitlenen zorgpersoneel

Omdat gedurende de coronacrisis meer dan normaal zorgpersoneel wordt in- of uitgeleend, heeft de staatssecretaris van Financiën in het besluit van 6 mei 2020 (nr. 2020-9594) goedgekeurd dat onder bepaalde voorwaarden de uitleen van zorgpersoneel met terugwerkende kracht voor de periode 16 maart tot 16 juni 2020 buiten de heffing van btw blijft. Normaliter is dit een met btw belaste prestatie. Het maakt daarbij niet uit wie de uitlener is. Op 20 mei is deze termijn verlengd tot 1 september en op 28 mei tot 1 oktober.

Btw-vrijstelling medische hulpgoederen. In het besluit van 6 mei 2020 (nr. 2020-9594) is goedgekeurd dat, indien u gratis medische hulpmiddelen weggeeft aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen, dit voor de periode van 16 maart 2020 tot 16 juni 2020 geen gevolgen heeft voor de heffing of aftrek van btw. Normaliter heeft zo’n schenking namelijk invloed op aftrek van de voorbelasting. Op 20 mei is deze termijn verlengd tot 1 september en op 28 mei tot 1 oktober.

Uitstel betaling van bpm. In juni is uitstel van het betalen van bpm voor vergunninghouders vanaf het tijdvak mei 2020 mogelijk. Een verzoek om uitstel van betaling voor de bpm kan pas worden ingediend nadat er een naheffingsaanslag is opgelegd voor het tijdvak mei.

Betalingsverplichtingen douane

Dit betreft de betalingsverplichtingen op grond van EU-douanewetgeving. Op grond van EU-douanewetgeving kan uitstel van betaling worden gevraagd voor betalingsverplichtingen. Voor het verlenen van uitstel van betaling kent de EU-douanewetgeving eigen regels. Zo wordt in principe per maand en geval bekeken of uitstel mogelijk is. Voor de maanden maart, april en mei wordt door de douane het uitstelbeleid toegepast. Verlenging of afbouw van de uitstelregeling hangt onder andere af van afstemming met de Europese Commissie over juridische mogelijkheden en de uitvoerbaarheid van het uitstelbeleid door de douane. Het kabinet werkt dit nog verder uit. Wij volgen dat voor u.

Let goed op de verlengingsdatum van iedere maatregel. Noteer in uw agenda hetgeen dat in uw geval van toepassing is, dan behoudt u ook zelf het overzicht tot wanneer welke maatregel op u van toepassing is. 

Laatste Nieuws

Extra bedrijfsactiviteit, wat u daarvoor moet regelen
woensdag 22 september 2021
  Veel ondernemers zijn door de coronacrisis gedwongen om te kijken naar uitbreiding en/of (gedeeltelijke) omschakeling van de... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB