botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Mag u facturen digitaliseren?

De Belastingdienst heeft onlangs op zijn forum antwoord gegeven op de vraag of facturen gedigitaliseerd mogen worden. Wat moet u weten?

Conform de fiscale bewaarplicht moet u alles wat van belang is voor de bedrijfsvoering bewaren en wel in de vorm waarin het deel is gaan uitmaken van uw administratie. Een veelvoorkomende vraag in ondernemersland is dan ook of papieren documenten die tot de administratie behoren, gedigitaliseerd morgen worden. De Belastingdienst heeft hier onlangs op zijn forum antwoord op gegeven.

Conversie. Onder voorwaarden mag u gegevens converteren (het overbrengen van gegevens van het ene opslagmedium naar het andere, zoals ook het scannen van papieren documenten). Let op.  Een balans, een staat van baten en lasten op papier en bepaalde douanedocumenten mag u niet converteren. Converteert u gegevens, dan moet u waarborgen dat:

  • de conversie juist en volledig gebeurt;

  • de geconverteerde gegevens gedurende de gehele bewaartermijn beschikbaar zijn;

  • de geconverteerde gegevens binnen redelijke tijd te reproduceren, leesbaar te maken en controleerbaar zijn.

Tip.  Indien er aan de hiervoor genoemde voorwaarden wordt voldaan, hoeft u de originele papieren documenten niet meer te bewaren. De digitale versie neemt immers de plaatst in van het origineel.

Hoe scannen? Alle bladzijden (voor- en achterkant) met fiscaal relevante gegevens met de bijlagen van het document moeten worden ingescand. Let erop dat de schaal en verhouding van het document gelijk blijven aan het origineel. Ook dient u aandacht te besteden aan echtheidskenmerken, zoals: kleur, logo, watermerk en papiersoort. Deze kunnen namelijk bij het scannen verloren gaan. Kunt u deze kenmerken niet converteren, dan moet u dat met technische en/of organisatorische maatregelen compenseren. Bij technische maatregelen moet u bijv. denken aan een hoge resolutie kiezen bij een zwart-witscan. Het scannen in kleur geniet echter altijd de voorkeur, maar het is niet verplicht zolang er maar geen fiscaal relevante gegevens verloren gaan. Bij organisatorische maatregelen moet u bijv. denken aan aansluiting van het document met een bankafschrift van de betaling en vergelijking met een offerte, een pakbon, een orderbevestiging en correspondentie (e-mails en brieven) aangaande de transactie.

Voldoet u aan de waarborgen, dan hoeft u papieren documenten niet meer te bewaren. Scan wel alles!

OUDEDAGSVOORZIENING

18.05.2021

Uw oudedagsreserve in tijden van corona

U kunt als ondernemer jaarlijks fiscaal een deel van uw winst reserveren voor uw oude dag. Wat gebeurt er met deze oudedagsreserve als uw ondernemingsvermogen door de coronacrisis flink is gedaald?

De oudedagsreserve

Jaarlijkse aftrekpost. U kunt als ondernemer voor de inkomstenbelasting jaarlijks een bedrag ten laste van uw winst brengen om te reserveren in uw oudedagsreserve. Bij deze reservering wordt er niet daadwerkelijk geld door u opzijgezet. Uw winst wordt door deze reserve enkel verlaagd, waardoor u minder inkomstenbelasting verschuldigd bent. Wordt uw winst tegen het hoogste tarief (49,50% in 2021) belast, dan behaalt u over de reservering een belastingvoordeel van 49,50%.

Uitstel van belastingheffing. Hierdoor blijft het geld in de onderneming zitten, zodat u dit kunt blijven gebruiken. Let op. Het is echter uitsluitend een vorm van uitstel van belastingheffing.

Voorwaarden. In 2021 mag u maximaal 9,44% van uw winst toevoegen aan de oudedagsreserve met een maximum van € 9.395. U kunt dit bedrag alleen reserveren als u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en u aan het urencriterium voldoet. Dit houdt in dat u minimaal 1.225 uur aan uw onderneming moet besteden. Let op.  De dotatie is maximaal het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het jaar.

De keerzijde

Belaste vrijval. Ooit valt de oudedagsreserve vrij in de winst en moet u hierover belasting betalen. In de praktijk blijkt dat niet alle ondernemers zich hiervan bewust zijn en hier dan ook geen geld voor opzij hebben gezet. Tip. Heeft de reservering altijd plaatsgevonden tegen het hoge tarief en valt de vrijval plaats tegen het lage tarief, dan heeft u per saldo wel een belastingvoordeel behaald.

Vrijwillige vrijval. U kunt ervoor kiezen om een deel van de oudedagsreserve vrijwillig te laten vrijvallen. Let op. Hierbij is wel vereist dat u ter grootte van deze vrijval geld stort bij een bank of verzekeraar in de vorm van een lijfrente of banksparen. Tegenover de belaste vrijval van de oudedagsreserve staat dan een even grote premieaftrek door de storting van de lijfrente en hoeft u per saldo geen belasting te betalen. Let op 1.  Over de toekomstige jaarlijkse lijfrente-uitkeringen bent u wel inkomstenbelasting verschuldigd. Let op 2.  Het bedrag dat u gaat afstorten, moet uiteraard wel liquide beschikbaar zijn.

Getroffen door coronacrisis?

Reserve hoger dan ondernemingsvermogen. Als uw ondernemingsvermogen (bijv. als gevolg van de coronacrisis) op het einde van het jaar minder bedraagt dan de oudedagsreserve, valt het verschil vrij in de winst als een van de volgende situaties zich voordoet:

  • u staakt de onderneming (gedeeltelijk); of
  • u heeft op 1 januari de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt; of
  • u voldoet in het jaar en het voorgaande jaar niet meer aan het urencriterium. Tip. Vanwege de coronacrisis mag u er voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming heeft besteed.

Geen dotatie. Doen deze situaties zich niet voor, maar is de oudedagsreserve wel hoger dan het ondernemingsvermogen, dan vindt er geen verplichte vrijval plaats, maar mag u (tijdelijk) geen bedrag meer reserveren. Pas als het ondernemingsvermogen meer bedraagt dan de oudedagsreserve kan er weer gereserveerd worden.

Door een bedrag toe te voegen aan de oudedagsreserve betaalt u minder belasting, maar is er enkel sprake van belastinguitstel. Als de oudedagsreserve hoger is dan het ondernemingsvermogen, mag u (tijdelijk) geen bedrag meer reserveren en moet u er mogelijk zelfs verplicht belasting over betalen.

Laatste Nieuws

Mag u facturen digitaliseren?
dinsdag 06 juli 2021
De Belastingdienst heeft onlangs op zijn forum antwoord gegeven op de vraag of facturen gedigitaliseerd mogen worden. Wat moet u weten? Conform de... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB