Liquide middelen

Flinke tegoeden op uw zakelijke rekeningen?

Alleen de gedachte al zal u laten glimlachen. Maar hoe zit dat fiscaal? Het moet toch niet gebeuren dat de fiscus u die glimlach op uw gezicht ontneemt. Wat doet u dus, zakelijk spaartegoed naar privé of op de zaak laten staan?

Vermogensetikettering

Duurzaam overtollig. Een IB-ondernemer dient op grond van de zogenaamde ‘vermogensetikettering’ te bepalen welke activa en passiva ondernemingsvermogen of privévermogen zijn. Dit geldt ook voor de liquide middelen, zoals de zakelijke banktegoeden en kasgeld. In beginsel heeft u hier de vrije hand in. Deze keuzevrijheid wordt echter beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Die grenzen worden overschreden indien de liquide middelen duurzaam overtollig zijn en dus in de onderneming geen enkele functie vervullen. Let op. Duurzaam overtollige liquide middelen zijn verplicht privévermogen.

Wat is de grens? Hoeveel liquiditeiten u als IB-ondernemer tot uw bedrijfsvermogen mag rekenen, is niet zomaar vast te stellen. Per zaak is dit verschillend. Zo dient de aard en omvang (zoals branche, personeel, voorraadbeheer) van de onderneming hierbij in acht te worden genomen.

Onderbouwen. Zolang u goed gedocumenteerd onderbouwt waar u de overtollige liquide middelen voor nodig heeft, is er niets aan de hand. De Belastingdienst mag immers niet op de stoel van u als ondernemer gaan zitten. Let op. De Belastingdienst dient aannemelijk te maken dat er sprake is van duurzaam overtollige liquide middelen. U kunt liquide middelen nodig hebben voor:

  • de lopende bedrijfsuitgaven;
  • te verwachten investeringen;
  • opbouw en instandhouding van reserves;
  • overname van andere bedrijven;
  • dekking van risico’s;
  • versteviging van de onderneming.

Voordeel

Van zakelijk ... Het hebben van banktegoeden binnen een onderneming t.o.v. het hebben van banktegoeden in privé kan een belastingvoordeel hebben. Zo betaalt u als ondernemer in 2019 maximaal 51,75% IB over uw winst. De winst is daarbij vrijgesteld met 14% MKB-winstvrijstelling. Per saldo betaalt u dus effectief maximaal 51,75% minus 7,25% (14% van 51,75%) = 44,50% IB.

Voorbeeld.Stel, u heeft € 100.000 zakelijk spaartegoed. Hierover ontvangt u 0,2% rente, dus € 200. Over deze € 200 bent u 44,50% inkomstenbelasting verschuldigd. Dat is € 89.

... over naar privé. Hevelt u het spaartegoed over naar privé, dan wordt het behaalde rendement belast in box 3. U betaalt dan 30% belasting over een verondersteld rendement dat oploopt naarmate uw vermogen groter is. Stel, het belast vermogen is € 69.640 (€ 100.000 -/- € 30.360 heffingsvrijvermogen zonder fiscale partner). U betaalt dan in 2019 30% belasting over een forfaitair rendement van 1,94% van € 69.640 = € 405. Tip. Het is dus van belang om zeker ook niet te weinig liquide middelen in uw onderneming te houden. Tip. Als peildatum geldt 1 januari van het jaar van aangifte. Zakelijk toch nog geld nodig? Boek het dan over voor 1 januari 2020.

Nadeel. Het aanhouden van te veel liquiditeiten in de zaak kan gevolgen hebben voor het vormen van de oudedagsreserve. Die reserve mag door de toevoeging niet uitkomen boven het ondernemingsvermogen. Let op. Liquide middelen die u aanhoudt ter dekking van de oudedagsreserve, dienen het privébelang en hebben geen functie binnen uw onderneming.

Liquide middelen die u aanhoudt ter dekking van de oudedagsreserve, dienen het privébelang en hebben geen functie binnen uw onderneming. Duurzaam overtollig geld is verplicht privévermogen, al dient de fiscus dit wel aannemelijk te maken. Zorg dat u het zakelijk belang (investering, reserve, dekking) aantoont.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over uw administratie of belasting? Of heeft u fiscale en financiële advies nodig? Neem dan contact met ons op.