Skip to main content

TOGS, Tozo en TVL, wat is winst en dus inkomen?

Lezers zien door al deze regelingen soms niet meer wat nu zakelijke winst of persoonlijk inkomen is bij al die coronaregelingen. Wij zetten het op een rijtje.

De Tozo

Zoals u weet, kunt u, indien u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen, een beroep doen op Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Zo kunt u onder andere een aanvullende uitkering krijgen voor levensonderhoud tot het sociaal minimum. Om te bepalen wat deze aanvulling is, dient de gemeente te weten wat uw inkomsten zijn.

Welke inkomsten tellen mee?

 • Uw netto-inkomsten uit uw bedrijf of beroep.
 • Inkomsten die u heeft uit loondienst, zoals loon, vakantiegeld en bonussen.
 • Een werkloosheidsuitkering (en ook wachtgeld).
 • AOW.
 • ANW.
 • Uitkeringen uit het buitenland.
 • Buitenlandse regelingen, zoals het Belgische ‘Overbruggingsrecht voor zelfstandigen’ en het Duitse ‘Arbeitslosengeld II’.
 • De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA-uitkering).
 • IOW.
 • WAO.
 • WAZ.
 • WIA.
 • Wajong.
 • De continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraar (voor zorgaanbieders).
 • De Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingspraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis.
 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Een Ziektewet-uitkering.
 • Pensioen en/of lijfrente.
 • Inkomsten uit vermogen, zoals rente en dividend.
 • Periodieke giften.
 • Inkomsten uit (onder)verhuur.
 • Kostgeld.
 • Partner- en kinderalimentatie.

Let op. Voor de Tozo 2 en 3 worden in tegenstelling tot de Tozo 1 ook de inkomsten van de partner meegeteld.

In welke periode toerekenen?

Inkomsten uit onderneming. De inkomsten moeten worden toegerekend aan de maand waarin u de werkzaamheden heeft verricht.

Voorbeeld.Een factuur voor werk of producten die u in september heeft verricht of verkocht, maar pas in oktober betaald krijgt, hoort bij de inkomsten van september en niet van oktober.

En uit loondienst? Inkomsten die u en uw partner genieten uit loondienst (Tozo 2) worden toegerekend aan de maand waarin u of uw partner het werk heeft verricht.

Voorbeeld.Salaris over de maand september wordt in oktober uitbetaald. Deze inkomsten tellen mee voor de maand september.

Let op. De continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraar (voor zorgaanbieders) en de Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingspraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis worden beschouwd als inkomen uit werk.

Vakantiegeld en bonussen. Voor vakantiegeld en bonussen geldt dat u deze naar rato (zo veel mogelijk verdeeld over de gewerkte uren per maand) toerekent aan de maand waarover u een aanvullende inkomensondersteuning (uitkering) aanvraagt. Let op. Onkostenvergoedingen tellen niet mee.

Uitkeringen. Uitkeringen van het UWV (de WW, TOFA, IOW, Ziektewet, WAO, WAZ, WIA of Wajong) tellen mee als inkomen in de maand waar de inkomsten aan toe te rekenen zijn. Hetzelfde geldt voor andere socialezekerheidsuitkeringen, zoals een uitkering op basis van de ANW. Ook de AOW-uitkering van uw partner en eventuele AOW-partnertoeslag dient u op te geven.

Overige inkomsten. Overige inkomsten, zoals inkomsten uit vermogen, alimentatie, etc. tellen mee als inkomen in de maand waar de inkomsten aan toe te rekenen zijn.

Pensioen? Pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en wordt uitgekeerd of uitkeringen uit een lijfrenteproduct, dient u ook op te geven. Tip.  Als alleenstaande mag u van deze uitkeringen per maand € 20,25 aftrekken. Als u een partner heeft, mag u van deze uitkeringen per maand € 40,50 aftrekken.

Welke inkomsten tellen niet mee?

 • Toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget).
 • Teruggave van de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.
 • Kinderbijslag.
 • Een vrijwilligersvergoeding tot maximaal € 170 per maand.
 • Onkostenvergoedingen die u ontvangt van uw werkgever.
 • Een eenmalige gift (ook de TOGS en de TVL vallen hieronder).
 • Het inkomen van uw partner (alleen bij Tozo 1).

Netto-inkomsten uit onderneming. De Tozo ontvangt u op basis van een voorschot, gerelateerd aan de verwachte inkomsten die u bij de aanvraag heeft opgegeven. Na afloop van de Tozo 2- en 3-periode ontvangt u van de gemeente een verzoek om de daadwerkelijke netto-inkomsten gedurende de periode waarvoor u Tozo 2 of 3 heeft gekregen, door te geven. Indien u te veel Tozo 2 ontvangen, dient u dit terug te betalen. Heeft u te weinig ontvangen, dan ontvangt u dit alsnog.

Voorbeeld.De daadwerkelijke netto-inkomsten uit onderneming voor de maanden juni t/m september 2020:

Omzet/baten € 4.000
Minus: inkoop € 200
Brutowinst € 3.800
Minus: de zakelijke lasten (zoals: autokosten, afschrijvingen, kosten huisvesting, kantoorkosten, verkoopkosten, algemene kosten, verzekeringen, e.d.) € 2.000
Winst uit onderneming € 1.800
*Minus: gemiddelde belasting: 18% van € 1.800 € 324
Netto-inkomsten uit onderneming € 1.476

* Omdat u over de winst ook nog inkomstenbelasting moet betalen, worden de verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen gesteld op 18%. (Bron: Staatcourant 2020, 118, artikel 6).

Let op. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten.

De TOGS

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is een eenmalige gift van € 4.000. Tip. De eenmalige gift van € 4.000 is vrijgesteld van belastingheffing. Over deze eenmalige gift hoeft u geen inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. Ook de doorlopende vaste lasten waarvoor de eenmalige gift is bedoeld, blijven voor 100% aftrekbaar van de winst. Tip. In het Belastingplan 2021 wordt met terugwerkende kracht geregeld dat de TOGS niet tot de winst behoort. Deze telt dus niet mee als inkomsten voor de Tozo.

De TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) is een belastingvrije tegemoetkoming in de vaste lasten van minimaal € 1.000 tot een maximum van € 50.000. Tip. Deze tegemoetkoming telt ook niet mee als inkomsten voor de Tozo.

De NOW

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) wordt gezien als een vermindering van de kosten van de onderneming en zit dus in uw bedrijfsresultaat. Let op.  Daarom wordt de NOW-subsidie meegeteld voor de berekening van de netto-inkomsten.

De eenmalige giften uit de TOGS en de TVL tellen niet mee voor de Tozo. Bovendien zal uit het Belastingplan 2021 blijken dat deze giften ook niet meetellen bij de bepaling van de winst uit onderneming over 2020. De uitkering uit de NOW telt wel mee bij de bepaling van uw netto-inkomsten. De Tozo zelf is gewoon belast inkomen.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over uw administratie of belasting? Of heeft u fiscale en financiële advies nodig? Neem dan contact met ons op.