Skip to main content

BEWAREN OF VERNIETIGEN, VANAF WANNEER?

Wettelijk bent u verplicht om bescheiden en andere gegevensdragers die (fiscaal) relevant kunnen zijn, zeven jaar te bewaren. Dat betreft dan met name de primaire administratie, zoals het grootboek en de vastlegging van debiteuren, crediteuren, in- en verkoop, voorraad en loonadministratie.

Hier zijn echter uitzonderingen op. Soms, met name bij onroerendgoedtransacties, is het zaak die bescheiden minimaal negen jaar te bewaren, in verband met de eventuele fiscale herzieningsperiode voor de btw. De onderstaande tabel geeft een overzicht met bewaartermijnen.

Documenten

Bewaar-termijn

Bewaren vanaf

Algemene administratie

7 jaar

Vanaf 1 januari na start administratie boekjaar

Facturen

7 jaar

Na opstellen c.q. ontvangst factuur

Gegevens loonadministratie (fiscaal belang)

5 jaar

Vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd

Gegevens personeelsdossier (géén fiscaal belang) getuigschriften, correspondentie, ontwikkelingsplan, etc.

2 jaar

Twee jaar na uitdiensttreding

Jaarrekening en accountantsverklaring

7 jaar

Vanaf datum goedkeuring jaarrekening

Administratie van een ontbonden rechtspersoon, inclusief bescheiden en gegevensdrager

7 jaar

Na ontbinding rechtspersoon

Gegevens bedrijfsmatig onroerend goed

9 jaar

Volgend op het jaar van ingebruikname

Dividendnota’s

5 jaar

Na opstellen

Subsidieadministratie

7 jaar

Vanaf datum opstellen

Werknemers die aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld; arbeidsgezondheidskundig onderzoek en lijsten van werknemers die zijn blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen en asbest

40 jaar

Vanaf beëindiging van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over uw administratie of belasting? Of heeft u fiscale en financiële advies nodig? Neem dan contact met ons op.