Belastingmaatregelen verlengd en aangepast, een update ...

 

Na de Kamerbrieven van 20 en 28 mei en een besluit van 6 mei over de belastingmaatregelen kan het zijn dat u het overzicht even bent kwijtgeraakt. Wij zetten de lopende, verlengde en aangepaste regelingen voor u op een rij.
 

Noodpakket 2.0 In de Kamerbrief Noodpakket 2.0 van 20 mei 2020 heeft het kabinet de termijn van de fiscale maatregelen, die zonder nader besluit van het kabinet zouden aflopen voor 1 september, verlengd tot 1 september. Op 28 mei 2020 (eveneens Kamerbrief Noodpakket 2.0) heeft het kabinet deze fiscale maatregelen nogmaals verlengd tot 1 oktober 2020. Om welke fiscale maatregelen gaat het?

Uitstel van betaling belastingschulden

Het kabinet heeft op 28 mei de periode waarin u zich voor de uitstelregeling voor de betaling van belastingschulden kunt aanmelden, verlengd tot 1 oktober 2020. Het versoepelde uitstelbeleid met betrekking tot de betaling van belastingschulden gold aanvankelijk tot 19 juni 2020. Op 20 mei 2020 werd deze periode reeds verlengd tot 1 september. Op 28 mei heeft het kabinet de periode dus nogmaals verlengd tot 1 oktober.

Meer dan drie maanden uitstel . Indien u meer dan drie maanden uitstel wilt aanvragen voor de betaling van belastingschulden, gaat de voorwaarde gelden dat u verklaart geen dividend en bonussen te zullen uitkeren of eigen aandelen te zullen inkopen. Een toegekend uitstel van meer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken. Dit zal in ieder geval niet eerder zijn dan 1 oktober 2020. Bij het aflopen van het uitstel zal een passende betalingsregeling worden getroffen.

Belasting- en invorderingsrente

De tijdelijke verlaging van de belastingrente voor alle belastingen, die op 1 juni 2020 ingaat (behalve de inkomstenbelasting), wordt verlengd tot 1 oktober 2020. De verlaagde belastingrente voor de inkomstenbelasting die op 1 juli 2020 ingaat, gold al tot 1 oktober 2020. Ook de invorderingsrente die per 23 maart 2020 tijdelijk is verlaagd naar 0,01% en oorspronkelijk gold voor drie maanden, wordt verlengd tot 1 oktober 2020. De tijdelijke verlaging van de belasting- en invorderingsrente wordt formeel vastgelegd. Het kabinet heeft hiervoor een wetsvoorstel ‘Verzamelspoedwet COVID-19’ ingediend bij de tweede kamer (bron: Kamerbrief 20 mei).

Versoepeling urencriterium

Gezien de coronacrisis kunnen sommige ondernemers niet meer voldoen aan het urencriterium 1.225 uur per kalenderjaar, waardoor ze de aanspraak op fiscale ondernemersfaciliteiten dus mis kunnen lopen. Het kabinet heeft op 24 april 2020 besloten om het urencriterium voor 2020 te versoepelen. Zo mocht u in eerste instantie voor de periode 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 ervan uitgaan dat u 24 uur per week aan uw onderneming heeft besteed. Tip.  Op 20 mei is de versoepeling van het urencriterium verlengd tot 1 september. Op 28 mei heeft het kabinet de versoepeling van het urencriterium nogmaals verlengd tot 1 oktober.

Kortom? Concreet betekent dit dat u voor de periode van 1 maart 2020 t/m 30 september 2020 ervan uit mag gaan dat u 24 uur per week aan uw onderneming heeft besteed, ook als u door de coronacrisis gedurende deze periode geen of minder uren aan uw onderneming heeft besteed.

Startersaftrek? Om voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid in aanmerking te kunnen komen, geldt het verlaagd urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. Voor de periode van 1 maart 2020 t/m 30 september 2020 mag u ervan uitgaan dat u 16 uur per week aan uw onderneming heeft besteed, ook als u door de coronacrisis gedurende deze periode geen of minder uren aan uw onderneming heeft besteed.

Seizoensgebonden? Seizoensgebonden ondernemers mogen uitgaan van het aantal uren dat ze in de periode 1 maart 2019 t/m 30 september 2019 aan hun onderneming hebben besteed.

Betaalpauze hypotheekverplichtingen

Om het recht op hypotheekrenteaftrek te behouden tijdens een betaalpauze van een hypotheek die op 1 januari 2013 of later is afgesloten en onder de fiscale aflossingseis valt, heeft de staatssecretaris van Financiën in een besluit van 6 mei 2020 (nr. 2020-85139) goedgekeurd dat de ontstane aflossingsachterstand op een andere wijze dan waarin wettelijk is voorzien mag worden ingehaald.

Besluit van 6 mei. In dit besluit worden twee goedkeuringen genoemd waaruit u mag kiezen, mits u zich tussen 12 maart en 30 juni 2020 meldt of heeft gemeld bij uw kredietverstrekker en met uw kredietverstrekker een betaalpauze overeen bent gekomen van maximaal zes maanden.

Ingangsdatum. Deze betaalpauze moet uiterlijk op 1 juli 2020 ingaan. Deze termijn is op 20 mei verlengd tot 1 september en op 28 mei verlengd tot 1 oktober. Concreet betekent dit dat u zich tussen 12 maart en 30 september moet melden of gemeld moet hebben bij uw kredietverstrekker. De betaalpauze moet uiterlijk 1 oktober ingaan.

Twee goedkeuringen. In het Besluit fiscale maatregelen coronacrisis staan twee goedkeuringen:

  1. de aflossingsachterstand hoeft u niet uiterlijk 31 december 2021 terugbetaald te hebben. De aflossingsachterstand mag (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van de hypotheek van maximaal 360 maanden;
  2. u kunt er ook voor kiezen om voor het deel van de aflossingsachterstand een aparte (hypothecaire) lening af te sluiten, waarbij de looptijd gelijk is aan maximaal de resterende looptijd van de oorspronkelijke hoofdsom.

Kortom? Hierdoor hoeft u de aflossingsachterstand niet uit te smeren over de resterende looptijd van de hypotheek, maar kunt u naar gelang uw financiële situatie de aflossingsachterstand eerder aflossen, bijv. binnen vijf jaar.

Btw-vrijstelling uitlenen zorgpersoneel

Omdat gedurende de coronacrisis meer dan normaal zorgpersoneel wordt in- of uitgeleend, heeft de staatssecretaris van Financiën in het besluit van 6 mei 2020 (nr. 2020-9594) goedgekeurd dat onder bepaalde voorwaarden de uitleen van zorgpersoneel met terugwerkende kracht voor de periode 16 maart tot 16 juni 2020 buiten de heffing van btw blijft. Normaliter is dit een met btw belaste prestatie. Het maakt daarbij niet uit wie de uitlener is. Op 20 mei is deze termijn verlengd tot 1 september en op 28 mei tot 1 oktober.

Btw-vrijstelling medische hulpgoederen. In het besluit van 6 mei 2020 (nr. 2020-9594) is goedgekeurd dat, indien u gratis medische hulpmiddelen weggeeft aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen, dit voor de periode van 16 maart 2020 tot 16 juni 2020 geen gevolgen heeft voor de heffing of aftrek van btw. Normaliter heeft zo’n schenking namelijk invloed op aftrek van de voorbelasting. Op 20 mei is deze termijn verlengd tot 1 september en op 28 mei tot 1 oktober.

Uitstel betaling van bpm. In juni is uitstel van het betalen van bpm voor vergunninghouders vanaf het tijdvak mei 2020 mogelijk. Een verzoek om uitstel van betaling voor de bpm kan pas worden ingediend nadat er een naheffingsaanslag is opgelegd voor het tijdvak mei.

Betalingsverplichtingen douane

Dit betreft de betalingsverplichtingen op grond van EU-douanewetgeving. Op grond van EU-douanewetgeving kan uitstel van betaling worden gevraagd voor betalingsverplichtingen. Voor het verlenen van uitstel van betaling kent de EU-douanewetgeving eigen regels. Zo wordt in principe per maand en geval bekeken of uitstel mogelijk is. Voor de maanden maart, april en mei wordt door de douane het uitstelbeleid toegepast. Verlenging of afbouw van de uitstelregeling hangt onder andere af van afstemming met de Europese Commissie over juridische mogelijkheden en de uitvoerbaarheid van het uitstelbeleid door de douane. Het kabinet werkt dit nog verder uit. Wij volgen dat voor u.

Let goed op de verlengingsdatum van iedere maatregel. Noteer in uw agenda hetgeen dat in uw geval van toepassing is, dan behoudt u ook zelf het overzicht tot wanneer welke maatregel op u van toepassing is. 

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over uw administratie of belasting? Of heeft u fiscale en financiële advies nodig? Neem dan contact met ons op.