botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Overstappen naar een BV aantrekkelijk?

 

De coronacrisis maakt het ondernemerschap extra risicovol. De toekomst van uw onderneming is immers minder zeker dan gedacht. Het is dan te overwegen uw onderneming in te brengen in een BV. Daarmee kunt u uw privéaansprakelijkheid beperken.
Uw volgende stap
 
Twijfel over toekomst onderneming. Diverse ondernemers in de inkomstenbelasting (eenmanszaak) nemen op dit moment het besluit om over te stappen op een BV-structuur. Zij zien de toekomst toch met de nodige scepsis tegemoet en willen door het wijzigen van hun rechtsvorm het risico beperken dat zij privé worden aangesproken op schulden van de onderneming. In hoeverre werkt dat? Hoe kunt u de overgang naar een BV fiscaal geruisloos maken? U leest het in dit artikel.

Beperking privéaansprakelijkheid?

Hoofdelijk aansprakelijk. Allereerst maar eens de zin en de onzin van een overstap naar een BV-structuur. Dit is inderdaad het risico dat u privé wordt aangesproken voor bedrijfsschulden. Bij een eenmanszaak of Vof bent u immers per definitie in privé aansprakelijk (hoofdelijk aansprakelijk). Dit betekent dat als u uw zakelijke schuldeisers niet meer kunt betalen, zij aanspraak kunnen maken op uw privévermogen, bijv. uw eigen woning, auto en banktegoeden.

BV is rechtspersoon. Als u onderneemt in de vorm van een BV, dan is dat niet het geval. Doordat een BV een rechtspersoon is, is deze zelfstandig drager van rechten en plichten. Hierdoor gaan uw leveranciers en financiers een overeenkomst aan met de BV en niet met u privé. In beginsel kunnen zij zich alleen verhalen op het vermogen van de BV. Laat op.  Dit is uiteraard anders als u in privé ook aansprakelijk gesteld kunt worden op grond van een gesloten overeenkomst, bijv. omdat de bank eist dat u voor een financiering ook privé meetekent.

Privé niet buiten schot. Nu zijn er enkele degelijk enkele uitzonderingen op de regel dat u privé buiten schot blijft bij het ondernemen via een BV.

Alleen voor de toekomst. Allereerst geldt dit namelijk alleen voor toekomstige schulden. Schuldeisers die nu een vordering hebben op uw eenmanszaak (of Vof), hun vordering gewoon op uw privévermogen verhalen. Zij hoeven daarvoor niet aan te kloppen bij de later opgerichte BV. Dit geldt uiteraard wel voor schulden die zijn ontstaan ​​na de oprichting van de BV.

Aansprakelijk als bestuurder. Daarnaast kunt u als bestuurder van een BV in privé aansprakelijk worden gesteld voor (belasting) schulden van de BV. Dit is het geval als u 'onbehoorlijk' bestuurt, waardoor deze schulden niet zijn betaald. Als u echter alles netjes regelt, is hiervan niet snel sprake.

Fiscale gevolgen

Inkomsten- en vennootschapsbelasting. De overstap naar een BV-structuur heeft niet alleen juridische gevolgen. Ook fiscaal heeft de nodige impact. Als zelfstandige ondernemer u namelijk inkomstenbelasting over uw winst. Hierop mag u de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling in mindering brengen. Als eigenaar van een BV ontvangt u een salaris uit uw BV. Hierover moet door u zonder de genoemde aftrekposten inkomstenbelasting worden betaald. Uw voordeel zit in de winst die u kunt achterlaten in de BV. Daarover betaalt u (in eerste instantie) alleen vennootschapsbelasting (2020: 16,5 - 25%).

Omslagpunt. Wil de overgang naar een BV-structuur fiscaal aantrekkelijk zijn, dan moet u een flinke winst maken. Het omslagpunt ligt al snel boven een winst van € 120.000 per jaar. Dit is mede afhankelijk van het inkomen dat u uit uw onderneming moet opnemen om van te leven.

Belastingplan 2021. In het Belastingplan 2021 wordt voorgesteld om de vennootschapsbelasting in de eerste schijf te laten dalen tot 15%. Dit lage tarief betaalt u in 2021 over de eerste € 245.000 winst en vanaf 2022 over de eerste € 395.000 winst. Verder wordt de zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting versneld afgebouwd. Dit maakt dat ondernemen in een BV eerder fiscaal aantrekkelijk wordt dan op dit moment.

Moment van overdracht

Stel nu dat u heeft besloten om over te stappen op een BV-structuur. Hoe pakt u dat dan aan?

Per begin 2021? Allereerst is het van belang om het juiste moment van overdracht te kiezen. Daarbij kunt u het beste aansluiten bij de datum waarop de jaarwinst wordt bepaald (1 januari), zodat er geen tussentijdse cijfers te worden gemaakt. Voor 2020 kunt u niet meer met terugwerkende kracht terug naar 1 januari 2020. Dit betekent dat als u wilt overstappen per begin van het jaar, u moet aansturen op een overdracht per 1 januari 2021. Tip. Als u echter kiest voor een geruisloze inbreng en u voor 1 oktober jl. een intentieverklaring bij de Belastingdienst heeft geregistreerd, kunt u nog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 overstappen naar de BV. De BV moet dan voor 1 april 2021 opgericht zijn.

Soort inbreng. Daarbij speelt dus een rol of u kiest voor een geruisloze of een ruisende inbreng in de BV. Bij een geruisloze inbreng rekent u niet af over de goodwill en de stilstaande reserves, maar worden deze doorgeschoven naar de BV. Dit is veelal aantrekkelijk als de overwaarden in uw onderneming te groot zijn om te brengen in een stakingswinstlijfrente. Een ruisende inbreng is vaak fiscaal aantrekkelijk als de stakingswinst geheel kan worden weergegeven in een stakingswinstlijfrente.

Intentieverklaring. Voor een geruisloze inbreng heeft u meer tijd om met terugwerkende kracht tot 1 januari een intentie te registreren (negen maanden) dan bij een ruisende inbreng (drie maanden). Hierdoor is er ook meer tijd beschikbaar om de BV geschikt op te richten.

Afrekenen of niet?

Geruisloze inbreng. Zoals gezegd, wordt er bij een geruisloze inbreng niet afgerekend over de goodwill en nog reserves die binnen uw onderneming aanwezig zijn. Deze worden doorgeschoven naar de BV. De BV is begonnen met dezelfde boekwaarden als uw eenmanszaak. Als er dus bijv. een pand voor € 150.000 op de balans staat bij uw eenmanszaak, dan moet de BV dezelfde boekwaarde overnemen. Dat is dan uiteraard weer de basis voor toekomstige afschrijvingen.

Ruisende inbreng. Bij een ruisende inbreng moet er wel afgerekend worden over de goodwill en nog steeds reserves. Deze winst (stakingswinst) mag echter direct worden weergegeven in een lijfrente. Hierdoor hoeft u pas belasting over de stakingswinst te betalen op het moment dat deze lijfrente tot uitkering komt. Bovendien wordt de winst dan verspreid over meerdere uitkeringen, waardoor er over het algemeen een lager belastingtarief geldt. Het voordeel hiervan is dat de BV de afgerekende goodwill en stille reserves mag activeren. Daarover mag vervolgens worden afgeschreven waardoor de jaarwinst in de BV wordt gedrukt.

Lijfrente bij eigen BV. Een stakingswinstlijfrente mag u extern onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij of een bank. Dit wordt meestal niet gedaan omdat hiervoor de liquiditeiten ontbreken. Het is gelukkig ook mogelijk de lijfrente bij de nieuwe BV onder te brengen. Zodoende blijven alle liquiditeiten in de onderneming beschikbaar.

Wat met de oudedagsreserve? Wellicht heeft u in het verleden in uw eenmanszaak een fiscale oudedagsreserve (FOR) mogelijk gemaakt. Bij zowel een geruisloze als een ruisende inbreng is het mogelijk om uw FOR om te zetten in een lijfrente bij uw nieuwe BV. De lijfrenteverplichting in de BV wordt opgerent. Op het moment dat u met pensioen gaat, starten de uitkeringen hieruit die belast zijn. U moet er dus wel voor zorgen dat er voldoende liquiditeiten voor apart gezet zijn.

Niet alleen fiscaal

Bespreek met uw adviseur ook vooraf de niet-fiscale gevolgen. Denk bijv. aan:

 • de extra (administratie) kosten van een BV;
 • hoeveel uw privé-uitgaven bedragen (kan dat gedekt worden door het salaris uit de BV?);
 • eventueel uw huwelijkse voorwaarden, bedrijfsopvolging, etc.
Overweegt u uw onderneming om te zetten in een BV, kijk dan samen met uw fiscale adviseur goed naar de wijze van inbreng (geruisloos of ruisend) en het moment van overdracht. Bespreek ook vooraf de niet-fiscale gevolgen. Registreer tijdig een intentieverklaring, zodat u aanspraak kunt maken op terugwerkende kracht.

CORONAREGELING

TOGS, Tozo en TVL, wat is winst en dus inkomen?

Lezers zien door al deze regelingen soms niet meer wat nu zakelijke winst of persoonlijk inkomen is bij al die coronaregelingen. Wij zetten het op een rijtje.

De Tozo

Zoals u weet, kunt u, indien u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen, een beroep doen op Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Zo kunt u onder andere een aanvullende uitkering krijgen voor levensonderhoud tot het sociaal minimum. Om te bepalen wat deze aanvulling is, dient de gemeente te weten wat uw inkomsten zijn.

Welke inkomsten tellen mee?

 • Uw netto-inkomsten uit uw bedrijf of beroep.
 • Inkomsten die u heeft uit loondienst, zoals loon, vakantiegeld en bonussen.
 • Een werkloosheidsuitkering (en ook wachtgeld).
 • AOW.
 • ANW.
 • Uitkeringen uit het buitenland.
 • Buitenlandse regelingen, zoals het Belgische ‘Overbruggingsrecht voor zelfstandigen’ en het Duitse ‘Arbeitslosengeld II’.
 • De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA-uitkering).
 • IOW.
 • WAO.
 • WAZ.
 • WIA.
 • Wajong.
 • De continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraar (voor zorgaanbieders).
 • De Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingspraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis.
 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Een Ziektewet-uitkering.
 • Pensioen en/of lijfrente.
 • Inkomsten uit vermogen, zoals rente en dividend.
 • Periodieke giften.
 • Inkomsten uit (onder)verhuur.
 • Kostgeld.
 • Partner- en kinderalimentatie.

Let op. Voor de Tozo 2 en 3 worden in tegenstelling tot de Tozo 1 ook de inkomsten van de partner meegeteld.

In welke periode toerekenen?

Inkomsten uit onderneming. De inkomsten moeten worden toegerekend aan de maand waarin u de werkzaamheden heeft verricht.

Voorbeeld.Een factuur voor werk of producten die u in september heeft verricht of verkocht, maar pas in oktober betaald krijgt, hoort bij de inkomsten van september en niet van oktober.

En uit loondienst? Inkomsten die u en uw partner genieten uit loondienst (Tozo 2) worden toegerekend aan de maand waarin u of uw partner het werk heeft verricht.

Voorbeeld.Salaris over de maand september wordt in oktober uitbetaald. Deze inkomsten tellen mee voor de maand september.

Let op. De continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraar (voor zorgaanbieders) en de Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingspraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis worden beschouwd als inkomen uit werk.

Vakantiegeld en bonussen. Voor vakantiegeld en bonussen geldt dat u deze naar rato (zo veel mogelijk verdeeld over de gewerkte uren per maand) toerekent aan de maand waarover u een aanvullende inkomensondersteuning (uitkering) aanvraagt. Let op. Onkostenvergoedingen tellen niet mee.

Uitkeringen. Uitkeringen van het UWV (de WW, TOFA, IOW, Ziektewet, WAO, WAZ, WIA of Wajong) tellen mee als inkomen in de maand waar de inkomsten aan toe te rekenen zijn. Hetzelfde geldt voor andere socialezekerheidsuitkeringen, zoals een uitkering op basis van de ANW. Ook de AOW-uitkering van uw partner en eventuele AOW-partnertoeslag dient u op te geven.

Overige inkomsten. Overige inkomsten, zoals inkomsten uit vermogen, alimentatie, etc. tellen mee als inkomen in de maand waar de inkomsten aan toe te rekenen zijn.

Pensioen? Pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en wordt uitgekeerd of uitkeringen uit een lijfrenteproduct, dient u ook op te geven. Tip.  Als alleenstaande mag u van deze uitkeringen per maand € 20,25 aftrekken. Als u een partner heeft, mag u van deze uitkeringen per maand € 40,50 aftrekken.

Welke inkomsten tellen niet mee?

 • Toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget).
 • Teruggave van de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.
 • Kinderbijslag.
 • Een vrijwilligersvergoeding tot maximaal € 170 per maand.
 • Onkostenvergoedingen die u ontvangt van uw werkgever.
 • Een eenmalige gift (ook de TOGS en de TVL vallen hieronder).
 • Het inkomen van uw partner (alleen bij Tozo 1).

Netto-inkomsten uit onderneming. De Tozo ontvangt u op basis van een voorschot, gerelateerd aan de verwachte inkomsten die u bij de aanvraag heeft opgegeven. Na afloop van de Tozo 2- en 3-periode ontvangt u van de gemeente een verzoek om de daadwerkelijke netto-inkomsten gedurende de periode waarvoor u Tozo 2 of 3 heeft gekregen, door te geven. Indien u te veel Tozo 2 ontvangen, dient u dit terug te betalen. Heeft u te weinig ontvangen, dan ontvangt u dit alsnog.

Voorbeeld.De daadwerkelijke netto-inkomsten uit onderneming voor de maanden juni t/m september 2020:

Omzet/baten € 4.000
Minus: inkoop € 200
Brutowinst € 3.800
Minus: de zakelijke lasten (zoals: autokosten, afschrijvingen, kosten huisvesting, kantoorkosten, verkoopkosten, algemene kosten, verzekeringen, e.d.) € 2.000
Winst uit onderneming € 1.800
*Minus: gemiddelde belasting: 18% van € 1.800 € 324
Netto-inkomsten uit onderneming € 1.476

* Omdat u over de winst ook nog inkomstenbelasting moet betalen, worden de verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen gesteld op 18%. (Bron: Staatcourant 2020, 118, artikel 6).

Let op. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten.

De TOGS

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is een eenmalige gift van € 4.000. Tip. De eenmalige gift van € 4.000 is vrijgesteld van belastingheffing. Over deze eenmalige gift hoeft u geen inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. Ook de doorlopende vaste lasten waarvoor de eenmalige gift is bedoeld, blijven voor 100% aftrekbaar van de winst. Tip. In het Belastingplan 2021 wordt met terugwerkende kracht geregeld dat de TOGS niet tot de winst behoort. Deze telt dus niet mee als inkomsten voor de Tozo.

De TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) is een belastingvrije tegemoetkoming in de vaste lasten van minimaal € 1.000 tot een maximum van € 50.000. Tip. Deze tegemoetkoming telt ook niet mee als inkomsten voor de Tozo.

De NOW

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) wordt gezien als een vermindering van de kosten van de onderneming en zit dus in uw bedrijfsresultaat. Let op.  Daarom wordt de NOW-subsidie meegeteld voor de berekening van de netto-inkomsten.

De eenmalige giften uit de TOGS en de TVL tellen niet mee voor de Tozo. Bovendien zal uit het Belastingplan 2021 blijken dat deze giften ook niet meetellen bij de bepaling van de winst uit onderneming over 2020. De uitkering uit de NOW telt wel mee bij de bepaling van uw netto-inkomsten. De Tozo zelf is gewoon belast inkomen.

Laatste Nieuws

Uitstel van belastingbetaling weer verlengd ...
woensdag 20 januari 2021
  Op 09.12.2020 maakte het kabinet wederom een nieuw steunpakket bekend. Een onderdeel hieruit betrof het bijzonder uitstel van... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB