botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Auto van de zaak

Bijtelling elektrische auto fors hoger, wat kunt u doen?

Elektrische auto’s worden vanaf volgend jaar fors duurder in de bijtelling. Die bijtelling loopt de komende jaren nog verder op. Wat betekent dat als u nu van plan bent een elektrische auto te kopen en wat scheelt dat in uw portemonnee?

Wat speelt er? Elektrische auto’s hebben fiscaal hun beste tijd gehad. De bestuurder ervan wordt voor wat de belastingen betreft nog steeds in de watten gelegd, maar de voordelen worden de komende jaren wel kleiner. Wat betekent dat concreet en is het verstandig nu een elektrische auto te kopen als u dat toch al op korte termijn van plan was?

Bijtelling elektrische auto

Voor het privégebruik van een ter beschikking staande auto, heeft u met de bekende bijtelling te maken. De bijtelling bedraagt voor een elektrische auto thans 4% tot een cataloguswaarde van € 50.000 en 22% over het meerdere. De bijtelling moet bij de winst worden geteld, waarover u vervolgens belasting betaalt. U ontkomt alleen aan de bijtelling als u kunt bewijzen dat u de auto niet meer dan 500 km privé heeft gebruikt.

Klimaatakkoord. Zoals bekend heeft het kabinet onlangs het Klimaatakkoord gesloten. Een van de onderdelen hiervan betreft de bijtelling voor elektrische auto’s. Die gaat vanaf 2020 omhoog volgens onderstaand schema, totdat vanaf 2026 voor elektrische auto’s dezelfde bijtelling geldt als voor niet-elektrische auto’s.

Jaar Bijtelling Max. cat. prijs
2019 4% € 50.000
2020 8% € 45.000
2021 12% € 40.000
2022-2024 16% € 40.000
2025 17% € 40.000
2026 e.v. 22% -

Bijtelling toch vijf jaar vast? De getoonde bijtelling staat in beginsel voor vijf jaar vast. Na deze periode krijgt de auto de bijtelling die geldt volgens de dan heersende regels. Dit betekent dat u maximaal vijf jaar van de lage bijtelling kunt genieten, ervan uitgaande dat u de auto niet voor die tijd verkoopt. Gebeurt dit toch, dan gaat de lagere bijtelling over op de nieuwe eigenaar.

Wat scheelt dat nu?

Stel dat u nu een nieuwe elektrische auto aanschaft van € 60.000. De bijtelling bedraagt dan 4% x € 50.000 + 22% x 10.000 = € 2.000 + € 2.200 = € 4.200. Schaft u dezelfde auto in 2020 aan, dan is de bijtelling 8% x € 45.000 + 22% x € 15.000 = € 3.600 + € 3.300 = € 6.900.

Verschil. Gerekend over de maximale periode van vijf jaar is dat dus een verschil in bijtelling van € 2.700 x 5 = € 13.500. Bij een belastingtarief van bijv. 40% scheelt dit dus netto € 5.400 in uw portemonnee, oftewel: ruim € 1.000 per jaar!

Overige wijzigingen? De fiscale behandeling van e-auto’s gaat ook op andere gebieden veranderen, maar nog niet direct. Zo betaalt u thans geen bpm bij aanschaf van een elektrische auto, maar vanaf 2025 wel, al blijft dit beperkt tot € 360. Ook betaalt u nu geen motorrijtuigenbelasting (mrb) voor elektrische auto’s. Dit blijft tot 2025, daarna gaat u 25% van het rijksdeel van de mrb betalen.

MIA onzeker

Als u in 2019 nog een e-auto aanschaft, heeft u recht op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit is een extra aftrek op de winst van 27% tot een maximale cataloguswaarde van € 40.000. Of deze aftrek ook volgend jaar nog voor elektrische auto’s is weggelegd, is nog onzeker.

Was u al van plan om op korte termijn een elektrische auto aan te schaffen, doe dit dan nog dit jaar. Het scheelt u in ieder geval 4% extra bijtelling ten opzichte van volgend jaar en nog veel meer als u langer wacht.

Liquide middelen

Flinke tegoeden op uw zakelijke rekeningen?

Alleen de gedachte al zal u laten glimlachen. Maar hoe zit dat fiscaal? Het moet toch niet gebeuren dat de fiscus u die glimlach op uw gezicht ontneemt. Wat doet u dus, zakelijk spaartegoed naar privé of op de zaak laten staan?

Vermogensetikettering

Duurzaam overtollig. Een IB-ondernemer dient op grond van de zogenaamde ‘vermogensetikettering’ te bepalen welke activa en passiva ondernemingsvermogen of privévermogen zijn. Dit geldt ook voor de liquide middelen, zoals de zakelijke banktegoeden en kasgeld. In beginsel heeft u hier de vrije hand in. Deze keuzevrijheid wordt echter beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Die grenzen worden overschreden indien de liquide middelen duurzaam overtollig zijn en dus in de onderneming geen enkele functie vervullen. Let op. Duurzaam overtollige liquide middelen zijn verplicht privévermogen.

Wat is de grens? Hoeveel liquiditeiten u als IB-ondernemer tot uw bedrijfsvermogen mag rekenen, is niet zomaar vast te stellen. Per zaak is dit verschillend. Zo dient de aard en omvang (zoals branche, personeel, voorraadbeheer) van de onderneming hierbij in acht te worden genomen.

Onderbouwen. Zolang u goed gedocumenteerd onderbouwt waar u de overtollige liquide middelen voor nodig heeft, is er niets aan de hand. De Belastingdienst mag immers niet op de stoel van u als ondernemer gaan zitten. Let op. De Belastingdienst dient aannemelijk te maken dat er sprake is van duurzaam overtollige liquide middelen. U kunt liquide middelen nodig hebben voor:

  • de lopende bedrijfsuitgaven;
  • te verwachten investeringen;
  • opbouw en instandhouding van reserves;
  • overname van andere bedrijven;
  • dekking van risico’s;
  • versteviging van de onderneming.

Voordeel

Van zakelijk ... Het hebben van banktegoeden binnen een onderneming t.o.v. het hebben van banktegoeden in privé kan een belastingvoordeel hebben. Zo betaalt u als ondernemer in 2019 maximaal 51,75% IB over uw winst. De winst is daarbij vrijgesteld met 14% MKB-winstvrijstelling. Per saldo betaalt u dus effectief maximaal 51,75% minus 7,25% (14% van 51,75%) = 44,50% IB.

Voorbeeld.Stel, u heeft € 100.000 zakelijk spaartegoed. Hierover ontvangt u 0,2% rente, dus € 200. Over deze € 200 bent u 44,50% inkomstenbelasting verschuldigd. Dat is € 89.

... over naar privé. Hevelt u het spaartegoed over naar privé, dan wordt het behaalde rendement belast in box 3. U betaalt dan 30% belasting over een verondersteld rendement dat oploopt naarmate uw vermogen groter is. Stel, het belast vermogen is € 69.640 (€ 100.000 -/- € 30.360 heffingsvrijvermogen zonder fiscale partner). U betaalt dan in 2019 30% belasting over een forfaitair rendement van 1,94% van € 69.640 = € 405. Tip. Het is dus van belang om zeker ook niet te weinig liquide middelen in uw onderneming te houden. Tip. Als peildatum geldt 1 januari van het jaar van aangifte. Zakelijk toch nog geld nodig? Boek het dan over voor 1 januari 2020.

Nadeel. Het aanhouden van te veel liquiditeiten in de zaak kan gevolgen hebben voor het vormen van de oudedagsreserve. Die reserve mag door de toevoeging niet uitkomen boven het ondernemingsvermogen. Let op. Liquide middelen die u aanhoudt ter dekking van de oudedagsreserve, dienen het privébelang en hebben geen functie binnen uw onderneming.

Liquide middelen die u aanhoudt ter dekking van de oudedagsreserve, dienen het privébelang en hebben geen functie binnen uw onderneming. Duurzaam overtollig geld is verplicht privévermogen, al dient de fiscus dit wel aannemelijk te maken. Zorg dat u het zakelijk belang (investering, reserve, dekking) aantoont.

Laatste Nieuws

Extra bedrijfsactiviteit, wat u daarvoor moet regelen
woensdag 22 september 2021
  Veel ondernemers zijn door de coronacrisis gedwongen om te kijken naar uitbreiding en/of (gedeeltelijke) omschakeling van de... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB