botbijlvdmeerlogo

Nieuws

Liquide middelen

Flinke tegoeden op uw zakelijke rekeningen?

Alleen de gedachte al zal u laten glimlachen. Maar hoe zit dat fiscaal? Het moet toch niet gebeuren dat de fiscus u die glimlach op uw gezicht ontneemt. Wat doet u dus, zakelijk spaartegoed naar privé of op de zaak laten staan?

Vermogensetikettering

Duurzaam overtollig. Een IB-ondernemer dient op grond van de zogenaamde ‘vermogensetikettering’ te bepalen welke activa en passiva ondernemingsvermogen of privévermogen zijn. Dit geldt ook voor de liquide middelen, zoals de zakelijke banktegoeden en kasgeld. In beginsel heeft u hier de vrije hand in. Deze keuzevrijheid wordt echter beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Die grenzen worden overschreden indien de liquide middelen duurzaam overtollig zijn en dus in de onderneming geen enkele functie vervullen. Let op. Duurzaam overtollige liquide middelen zijn verplicht privévermogen.

Wat is de grens? Hoeveel liquiditeiten u als IB-ondernemer tot uw bedrijfsvermogen mag rekenen, is niet zomaar vast te stellen. Per zaak is dit verschillend. Zo dient de aard en omvang (zoals branche, personeel, voorraadbeheer) van de onderneming hierbij in acht te worden genomen.

Onderbouwen. Zolang u goed gedocumenteerd onderbouwt waar u de overtollige liquide middelen voor nodig heeft, is er niets aan de hand. De Belastingdienst mag immers niet op de stoel van u als ondernemer gaan zitten. Let op. De Belastingdienst dient aannemelijk te maken dat er sprake is van duurzaam overtollige liquide middelen. U kunt liquide middelen nodig hebben voor:

 • de lopende bedrijfsuitgaven;
 • te verwachten investeringen;
 • opbouw en instandhouding van reserves;
 • overname van andere bedrijven;
 • dekking van risico’s;
 • versteviging van de onderneming.

Voordeel

Van zakelijk ... Het hebben van banktegoeden binnen een onderneming t.o.v. het hebben van banktegoeden in privé kan een belastingvoordeel hebben. Zo betaalt u als ondernemer in 2019 maximaal 51,75% IB over uw winst. De winst is daarbij vrijgesteld met 14% MKB-winstvrijstelling. Per saldo betaalt u dus effectief maximaal 51,75% minus 7,25% (14% van 51,75%) = 44,50% IB.

Voorbeeld.Stel, u heeft € 100.000 zakelijk spaartegoed. Hierover ontvangt u 0,2% rente, dus € 200. Over deze € 200 bent u 44,50% inkomstenbelasting verschuldigd. Dat is € 89.

... over naar privé. Hevelt u het spaartegoed over naar privé, dan wordt het behaalde rendement belast in box 3. U betaalt dan 30% belasting over een verondersteld rendement dat oploopt naarmate uw vermogen groter is. Stel, het belast vermogen is € 69.640 (€ 100.000 -/- € 30.360 heffingsvrijvermogen zonder fiscale partner). U betaalt dan in 2019 30% belasting over een forfaitair rendement van 1,94% van € 69.640 = € 405. Tip. Het is dus van belang om zeker ook niet te weinig liquide middelen in uw onderneming te houden. Tip. Als peildatum geldt 1 januari van het jaar van aangifte. Zakelijk toch nog geld nodig? Boek het dan over voor 1 januari 2020.

Nadeel. Het aanhouden van te veel liquiditeiten in de zaak kan gevolgen hebben voor het vormen van de oudedagsreserve. Die reserve mag door de toevoeging niet uitkomen boven het ondernemingsvermogen. Let op. Liquide middelen die u aanhoudt ter dekking van de oudedagsreserve, dienen het privébelang en hebben geen functie binnen uw onderneming.

Liquide middelen die u aanhoudt ter dekking van de oudedagsreserve, dienen het privébelang en hebben geen functie binnen uw onderneming. Duurzaam overtollig geld is verplicht privévermogen, al dient de fiscus dit wel aannemelijk te maken. Zorg dat u het zakelijk belang (investering, reserve, dekking) aantoont.

BTW EN FACTUUR

Geen btw-factuur nodig, dan ook geen btw afdragen?

Als ondernemer weet u dat u bij een levering of een dienst aan een andere ondernemer een factuur moet uitreiken en btw in rekening moet brengen en afdragen. Maar hoe zit het als u zakendoet met een ‘niet-btw’-ondernemer?

Geen aftrek, geen afdracht?

Niet btw-plichtig. Als ondernemer doet u waarschijnlijk ook wel eens zaken met ondernemers die de btw niet kunnen aftrekken (bijvoorbeeld ondernemers die gebruikmaken van de kleineondernemersregeling of vrijgestelde ondernemers, zoals mensen met een medisch of paramedisch beroep). Betekent het feit dat deze ondernemers de btw niet kunnen aftrekken dan ook dat u de btw niet in rekening hoeft te brengen en ook niet hoeft af te dragen? Deze vlieger gaat helaas niet op.

Altijd een factuur uitreiken

Met btw. Als ondernemer moet u een factuur uitreiken bij leveringen of diensten aan andere ondernemers. Binnen de btw speelt de factuur een belangrijke rol. De factuur vermeldt het bedrag dat de leverancier aan btw in rekening brengt (en ook moet afdragen). Voor de afnemer is de factuur een soort waardepapier dat het recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte btw belichaamt. Let op.  Niet alle ondernemers kunnen de btw in aftrek brengen, maar ook dan bent u verplicht een factuur uit te reiken die aan alle eisen voldoet, met dus ook het btw-bedrag correct vermeld.

Wat moet er op de factuur staan?

Op de factuur moeten de volgende gegevens staan:

 • de naam en het adres van de leverancier;
 • de naam en het adres van de afnemer;
 • het btw-nummer van de leverancier;
 • het KvK-nummer van de leverancier;
 • de datum van de factuur;
 • een factuurnummer. Let op.  Dit moeten unieke en opeenvolgende nummers zijn;
 • een omschrijving van het geleverde product of dienst en de omvang daarvan;
 • de leverdatum of datum van de voorschotnota;
 • het factuurbedrag exclusief btw;
 • het btw-tarief;
 • het btw-bedrag.

Tip.  Bij een factuurbedrag van € 100 of lager (inclusief btw) hoeven er minder gegevens te worden vermeld. Een kassabon volstaat dan al vaak.

Wat moet u bewaren?

Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. U moet hierin in ieder geval de volgende gegevens opnemen:

 • alle contante uitgaven en ontvangsten (kasadministratie);
 • alle ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen (in- en verkoopadministratie);
 • contracten, overeenkomsten en andere afspraken;
 • agenda’s en afsprakenboeken;
 • correspondentie;
 • gegevensbestanden met bijbehorende software.

Let op.  De Belastingdienst kan ‘nare’ gevolgen verbinden aan het ‘kwijtraken’ van stukken.

Hoe bewaren? De Belastingdienst schrijft voor dat u alle gegevens in de originele vorm bewaart. Dus een factuur die u op papier ontvangt, bewaart u in de papieren versie. Komt een factuur digitaal binnen, dan bewaart u deze digitale factuur. Natuurlijk mag u de gegevens daarnaast ook in een andere vorm bewaren. U kunt alle papieren gegevens digitaliseren of alle digitale gegevens printen. Tip.  Dien hiervoor dan een verzoek in bij de Belastingdienst.

Ook als u een product of dienst levert aan een van btw vrijgestelde ondernemer, moet u voor uw leveringen en diensten gewoon btw in rekening brengen en afdragen. Ook in deze gevallen moet uw factuur kloppen.

Laatste Nieuws

Uitstel van belastingbetaling weer verlengd ...
woensdag 20 januari 2021
  Op 09.12.2020 maakte het kabinet wederom een nieuw steunpakket bekend. Een onderdeel hieruit betrof het bijzonder uitstel van... Lees verder...

 

 

LogoRB Vlak Erkend RB Kantoor RGB